SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU POWER : „ LOGISTYKA I REKLAMA – ZAWODY PRZYSZŁOŚCI”  NUMER 2017-1-PLO1-KA102-036289.

Projekt „ Logistyka i Reklama- zawody przyszłości” brał udział w konkursie Programu Erasmus + sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1 Mobilność edukacyjna w konkursie w latach 2017 i 2018. Wniosek został pozytywnie oceniony, ale z powodu ograniczonych możliwości finansowych  został zakwalifikowany na listę rezerwową. Złożony wniosek uzyskał łącznie 87 punktów na 100 punktów możliwych.  Dnia 13.07.2017 Zespół Szkół Zawodowych w Katowicach otrzymał informację, że projekt otrzymał dofinansowanie z  projektu „ Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest realizowany od 1.09.2017 do 31.10.2018, a  całkowity  budżet projektu wynosi  48 228 EUR. Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”  jest realizowany w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Do głównych celów projektu zalicza się:

- podnoszenie poziomu kompetencji i umiejętności w zakresie ich przydatności dla rynku pracy poprzez mobilność edukacyjną i współpracę między światem edukacji i rynkiem pracy,

- podnoszenie jakości, innowacyjności i umiędzynarodowienia szkoły,

- uczenie się języków obcych, różnorodność językowa, świadomość międzykulturowa,

- wsparcie osób uczących się w zdobywaniu kompetencji, doskonalenie rozwoju osobistego oraz zdolności do zatrudnienia na europejskim rynku pracy

Uczestnikami projektu jest 10 uczniów klasy III RA kształcących się w zawodzie technik organizacji reklamy oraz 8 uczniów klasy III La kształcących się w zawodzie technik logistyk. Uczniowie będą realizować 4 tygodniowe praktyki zawodowe.

Organizacją pośredniczącą w projekcie jest ENSO GROUP LTD Eversea Business Centre reprezentowaną przez Katarzynę Sikorę. Koordynatorem projektu jest Marek Mastalerz. Powołany został również zespół projektowy: Anna Michalska – Kobiela, Małgorzata Mitas, Anna Kuciara, Aleksandra Dyja.

 

 

1.       Rekrutacja . We wrześniu 2017 roku rozpoczęła się rekrutacja uczniów do programu. Miała ona kilka etapów. Uczniowie musieli sporządzić dokumenty aplikacyjne w języku polskim i angielskim. Kolejno odbył się test kompetencyjny z języka angielskiego. Następnie przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. Wszystkie te etapy pozwoliły wyłonić uczniów, którzy wezmą udział w projekcie. Szczegóły postępowania kwalifikacyjnego określa osobny dokument.

 

ZASADY REKRUTACJI NA PRAKTYKI ZAWODOWE UCZNIÓW TECHNIKUM NR 13 W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWZCH IM. R. MIELCZARSKIEGO, ODBYWAJĄCYCH SIĘ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ KSZTAŁCENIE l SZKOLENIA ZAWODOWE – AKCJA l „MOBILNOŚĆ UCZNIÓW".

 Postanowienia ogólne

1. Dokument określa zasady i tryb kwalifikacji kandydatów – uczniów klas II Technikum nr 13 kształcących się w zawodach technik organizacji reklamy i technik logistyk

2. Beneficjentem Projektu jest Zespół Zawodowych im. R. Mielczarskiego w Katowicach.

 3. Dyrektor szkoły wraz ze szkolnym koordynatorem projektu poda do ogólnej wiadomości na stronie internetowej szkoły harmonogram przebiegu rekrutacji.

4. W projekcie weźmie udział 18 uczniów, 10 z klasy II RA i 8 z klasy II LA.

 5. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są przez koordynatora projektu oraz wychowawców klas. Postępowanie kwalifikacyjne

 Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy. Preferowana będzie wysoka średnia ocen z przedmiotów zawodowych, dobra znajomość j. angielskiego, wysoka kultura osobista, pozytywne opinie wychowawców klas i nauczycieli przedmiotów zawodowych, zaangażowanie w życie klasy i szkoły, a także osiągnięcia w konkursach plastycznych i logistycznych.

Kryteria wyboru uczestników projektu:

 1. oceny roczne uzyskane w roku szkolnym 2016/17 (skala 1–6) dla zawodu technik logistyk z przedmiotów: transport i spedycja, laboratorium magazynowe, zapasy i magazynowanie, logistyka dystrybucji, dla zawodu technik organizacji reklamy z przedmiotów: język angielski, projektowanie środków reklamowych, pracownia projektowania środków reklamowych, pracownia rysunku i liternictwa, pracownia grafiki komputerowej

 2. opinia wychowawcy klasy (skala l–6)

3. ocena z testu kompetencyjnego z języka angielskiego (skala l–6)

 4. udział w konkursach plastycznych i logistycznych (skala l–6)

5. aktywny udział w życiu szkoły (opinia opiekuna Samorządu Szkolnego) (skala l–6)

6. złożenie podania wraz z CV i listem motywacyjnym w języku polskim i angielskim (skala l–6)

 7. rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami (skala l–6). Skala procentowa: 0–39% – niedostateczny (1) 40–53% – dopuszczający (2) 54–70% – dostateczny (3) 71–85% – dobry (4) 88–100 % – bardzo dobry (5) Powyżej 100% – celujący (6)

Na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, komisja rekrutacyjna:

• sporządzi zbiorczy protokół punktacji kandydatów

 • ogłosi listę rankingową kandydatów

• podejmie decyzje o zakwalifikowaniu na praktyki tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w ramach limitu miejsc

• zawiadomi kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego.

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą :

- Dyrektor szkoły – mgr Jacek Kałuża

- Kierownik szkolenia praktycznego – mgr Marek Mastalerz

- nauczyciel języka angielskiego – mgr Małgorzata Miatas

- nauczyciele przedmiotów zawodowych – mgr Aleksandra Dyja, mgra Anna Kuciara, mgr Anna Michalska – Kobiela

- wychowawca klasy II Ra – Anna Kuciara i klasy II La Barbara Szeja

- opiekun samorządu szkolnego – mgr Piotr Leśniewski

2. Dnia 18.09.2017 zostanie ogłoszona główna lista kandydatów i lista rezerwowa . Obydwie listy zostaną zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły mgr Jacka Kałużę

Tryb postępowania odwoławczego:

Podstawą odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej musi być  złożenie na piśmie do dyrektora szkoły  w terminie tygodnia od ogłoszenia wyników naboru . Rozpatrzenie odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej po dokonanej selekcji następuje pisemnie w terminie tygodnia od otrzymania odwołania, decyzję wydaje dyrektor szkoły po zaciągnięciu opinii wszystkich członków komisji rekrutacyjnej i jest ona nieodwołalna.

Rekrutacja dodatkowa Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego pozostaną niewykorzystane miejsca na praktyki zagraniczne, koordynator projektu we współpracy z dyrektorem szkoły może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji.

Harmonogram rekrutacji:

• 11 września  2017 r. – ostateczny termin dostarczenia CV i listu motywacyjnego w języku polskim i angielskim

  12 - 13 września 2017 r. - przeprowadzenie testu kompetencyjnego języka angielskiego

• 14 - 15 września 2017 r. – przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami

• 18 września 2017 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji na praktyki zawodowe

 • 18-25 września 2017 r. postępowanie odwoławcze

• 26 września 2017 r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie

 „Logistyka i reklama – zawody przyszłości” oraz listy rezerwowej.

W kwietniu 2017r. 18 – osobowa grupa uczniów Technikum Nr 13 kształcących się w zawodach technik logistyk i technik organizacji reklamy weźmie udział w zagranicznych praktykach zawodowych w Rimini we Włoszech, które będą odbywały się w centrach logistycznych i agencjach reklamowych. Opiekunami młodzieży będą nauczyciele przedmiotów zawodowych: Aleksandra Dyja i Anna Michalska-Kobiela oraz pedagog szkolny Lidia Wawrzynowicz  i nauczyciel języka angielskiego Małgorzata Mitas. Praktyki odbędą się w ramach realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. R. Mielczarskiego w Katowicach projektu Erasmus +, akcja KA1. Podczas praktyk uczniowie będą zdobywać umiejętności związane z ich profilem kształcenia we włoskich centrach logistycznych i agencjach reklamowych. Wyjazd na praktyki zawodowe poprzedzi obowiązkowe szkolenie z zakresu języka włoskiego i angielskiego oraz przygotowanie kulturowo-pedagogiczne. Młodzi ludzie będą mogli zapoznać się ze specyfiką pracy we Włoszech oraz pogłębić znajomość języków obcych, a także zapoznać się z obyczajami i kulturą odwiedzanego kraju i regionu. Uczniowie będą mieć zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie oraz program kulturalny.

2.       Podjęte działania przygotowawcze w ramach projektu obejmowały:

a.       Zebranie informacyjne z rodzicami uczestników projektu

b.      Kurs języka angielskiego zawodowego w wymiarze 20 godzin przeprowadzony przez nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych im, R. Mielczarskiego w Katowicach mgr Małgorzatę Mitas

c.       Kurs języka włoskiego w wymiarze 20 godzin przeprowadzony przez Szkołę Języków Obcych LINGUA HOUSE w Katowicach

Po zrealizowaniu zaplanowanej liczby godzin danego kursu został przeprowadzony test końcowy. Następnie uczniowie otrzymali certyfikaty ukończenia kursów.

 

Zdjęcie użytkownika ZSZ im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach.

 

 

Zdjęcie użytkownika ZSZ im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach.

 

d.      Szkolenie i warsztaty w ramach przygotowania psychologicznego w wymiarze 6 godzin przeprowadzone przez pedagoga szkolnego mgr Lidia Warzynowicz

e.      Zajęcia obejmujące przygotowanie kulturowe w wymiarze 4 godzin przeprowadzone przez nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych im, R. Mielczarskiego w Katowicach mgr Annę Michalską – Kobiela  oraz w wymiarze 3 godzin przeprowadzone przez pracownika Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki w Sosnowcu mgr Annę Krawczyk

 

 

 

Zdjęcie użytkownika ZSZ im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach.

 

 

 

 

Zdjęcie użytkownika ZSZ im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach.

 

f.        Przeprowadzenie konkursów:

 Konkurs na projekt ulotki reklamującej wybrany obiekt zabytkowy
w regionie śląskim wraz z opracowaniem dróg dojazdowych

 

Konkurs realizowany w roku szkolnym 2017/2018

ORGANIZATOR: Zespól Szkół Zawodowych im. R. Mielczarskiego w Katowicach w ramach projektu „Logistyka & Reklama zawody przyszłości” nr 2017-1-PL01-KA102-036289 realizowanego w ramach programu Power

CELE KONKURSU:

1.      Popularyzacja programu Power i projektu „Logistyka & Reklama zawody przyszłości”.

2.      Zainteresowanie młodzieży ciekawymi obiektami zabytkowymi znajdującymi się w najbliższej okolicy.

3.      Zapoznanie z zasadami dobierania odpowiednich materiałów i treści w celu umieszczenie ich w środku reklamowym.

4.      Kształtowanie umiejętności planowania dróg dojazdowych pomiędzy dwoma obiektami i wyboru optymalnych środków transportu.

5.      Zapoznanie z zasadami projektowania graficznego i kryteriami doboru układów kompozycyjnych i doboru środków graficznych.

6.      Motywowanie uczniów do podejmowania twórczych wyzwań

REGULAMIN MONKURSU:

1.      Konkurs kierowany jest do uczniów ZSZ im. R. Mielczarskiego kształcących się w zawodzie technik logistyk i technik organizacji reklamy zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Logistyka & Reklama zawody przyszłości”.

2.      Przedmiotem konkursu są prace wykonane w technologii komputerowej.

3.      Efekty powinny być wydrukowane dwustronnie w formacie A4 i złożone w ulotkę składankę według zaprojektowanego wzoru.

4.      Prace wykonywane są w grupach 4 do 6 osobowych składających się z uczniów z uczących się w obu zawodach.

5.      Każda z grup wykonuje jedną pracę.

6.      Prace należy dostarczyć organizatorkom konkursu pani Aleksandrze Dyja i Annie Michalskiej-Kobieli.

7.      Organizatorki zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w publikacjach pokonkursowych i innych dokumentach dotyczących programu Power.

8.      Wszystkie wykonane prace zostaną wyeksponowane w galerii szkolnej i innych galeriach w celu rozpowszechniania rezultatów projektu.

9.      Prace będą oceniane przez powołane jury konkursowe

10.  Udział w konkursie jest bezpłatny.

11.  Przekazanie prac jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publiczną prezentację prac wraz z ujawnieniem imion i nazwisk autorów.

HARMONOGRAM KONKURSU:

15 GRUDNIA 2017 – oddanie wykonanych prac

18 GRUDNIA 2017 – posiedzenie jury i rozstrzygnięcie konkursu

Konkurs z wiedzy logistycznej

 

1.    Konkurs realizowany w roku szkolnym 2017/2018

2.    ORGANIZATOR: Zespól Szkół Zawodowych im. R. Mielczarskiego w Katowicach w ramach projektu „Logistyka & Reklama zawody przyszłości” nr 2017-1-PL01-KA102-036289 realizowanego w ramach programu Power

CELE KONKURSU:

1.      Popularyzacja programu Power i projektu „Logistyka & Reklama zawody przyszłości”.

2.      Zainteresowanie młodzieży tematyką logistyki.

3.      Wykorzystanie nabytej wiedzy logistycznej do rozwiązania problemu praktycznego.

4.      Kształtowanie umiejętności planowania działań związanych z dostawami, zaopatrzeniem magazynowym, procesami transportowymi.

5.      Kształtowanie umiejętności obliczenia optymalnej wielkości dostaw, wielkości zapotrzebowania w sieci dystrybucji oraz wyznaczenie wielkości kosztu transportu na podstawie podanego cennika.

6.      Motywowanie uczniów rozwijania swoich umiejętności w zakresie logistyki

REGULAMIN MONKURSU:

1.      Konkurs kierowany jest do uczniów ZSZ im. R. Mielczarskiego kształcących się w zawodzie technik logistyk zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Logistyka & Reklama zawody przyszłości”.

2.      Konkurs przebiega metodą case study. Uczniowie rozwiązują konkretny problem logistyczny. Do rozwiązania problemu wykorzystują nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu logistyki.

3.      Uczniowie pracują samodzielnie, mając do dyspozycji treść problemu, niezbędne załączniki do projektu, kartę rozwiązania. Uczniowie mogą korzystać z kalkulatora.

4.      Ocenie podlega tylko karta odpowiedzi czyli obliczenia i wnioski na niej zawarte.

5.      Czas konkursu to 90 minut.

6.      Przebieg konkursu nadzoruje Aleksandra Dyja

7.      Organizator zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w publikacjach pokonkursowych i innych dokumentach dotyczących programu Power.

8.      Konkurs jest oceniany punktowo. Za każdy zrealizowany punkt projektu uczeń może otrzymać od 0 – 5 pkt. Za całe projekt można maksymalnie uzyskać 20 punktów.

9.      Nagrodzone zostaną osoby, które uzyskały najwyższą ilość punktów.

10.  Prace będą oceniane przez powołane jury konkursowe

11.  Udział w konkursie jest bezpłatny.

12.  Przekazanie prac jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publiczną prezentację prac wraz z ujawnieniem imion i nazwisk autorów.

 

Dnia 22 marca 2018 roku w galerii szkolnej odbył się wernisaż wystawy prac biorących udział w konkursach realizowanych w ramach projektu "Logistyka& Reklama zawody przyszłości". W Konkursie Wiedzy Logistycznej zwycięzcą został Michał Wypiór kl. III LA, drugie miejsce zajął Dawid Soboń kl. III LA. Natomiast w konkursie na prace malarską - Pejzaż Polski zwyciężyła Natalia Kurowska kl. III RA, drugie miejsce zajęła Patrycja Bednorz kl. III RA.

 

Zdjęcie użytkownika ZSZ im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach.

 

 

Zdjęcie użytkownika ZSZ im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach.

 

 

 

 

Zdjęcie użytkownika ZSZ im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach.

 

 

 

Zdjęcie użytkownika ZSZ im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na projekt ulotki reklamującej wybrany obiekt zabytkowy
w regionie śląskim wraz z opracowaniem dróg dojazdowych odbył się podczas uroczystości Pożegnania Maturzystów ( 27.04.2018). nagrodzone zostały 2 grupy.

 

 

g.      Przygotowanie uczestników do organizacji gry terenowej we Włoszech – uczniowie pracowali w grupach, grupa logistyków opracowała trasy dojazdów oraz wybrali optymalny środek transportu, określili kolejność zwiedzania poszczególnych zabytków. Natomiast grupa reklamy opracowała informacje z historii sztuki na temat okresu w jakim obiekt powstał, stylu architektonicznego, sposobu zakomponowania bryły, ciekawych detali.

 

Gra terenowa „Zwiedzanie Mediolanu”

Przedstawienie zabytku:

1.    Katedra Narodzin św. Marii w Mediolanie: Sandra Białachowska, Martyna Hanzel, Patrycja Bednorz

2.    XIX-wieczna galeria handlowa Vittorio Emanuele II: Honorata Majowska, Natalia Kurowska

3.     Teatr muzyczny La Scala: Szymon Sadowski

4.    Castello Sforzesco: Wiktoria Gorczyce, Diana Felis

5.    Kościół Santa Maria delle Grazie: Anna Sinoracka, Weronika Błażejowska

                                      

 

Wyznaczenie drogi:

 

Katedra Narodzin św. Marii w Mediolanie - galeria handlowa Vittorio Emanuele II: Michał Wypiór, Marek Serafin

galeria handlowa Vittorio Emanuele II - Teatr muzyczny La Scala: Marcin Kubiesa, Jakub Papież

Teatr muzyczny La Scala - Castello Sforzesco: Dawid Kin, Dawid Soboń

Castello Sforzesco - Kościół Santa Maria delle Grazie: Klaudia Jaruszewska, Kamil Sławik

Kościół Santa Maria delle Grazie - Katedra Narodzin św. Marii w Mediolanie: Michał Wypiór, Marek Serafin

3.